ALGEMENE VOORWAARDEN van Prodigtra | Interim-Management, Consultancy & Projecten

In de samenwerking tussen Prodigtra en haar opdrachtgever, zal Prodigtra altijd proberen in goed overleg tot een oplossing te komen. Het hiernavolgende is de juridische grondslag voor de afspraken die wij met elkaar maken.

Artikel 1. Definities

In deze algemene voorwaarden* worden de volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.

 1. Opdrachtnemer: Charl Klein Woolthuis handelend onder de naam Prodigtra, gevestigd aan de Jan Dirk van Exterlaan 20, 1336 LJ te Almere en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder het nummer 74179780.
 2. Opdrachtgever: de natuurlijke of rechtspersoon in wiens opdracht diensten worden verleend en/of werkzaamheden en/of zaken worden uitgevoerd.
 3. Offerte: een (schriftelijke) aanbieding van door Opdrachtnemer te leveren diensten, werkzaamheden en/of zaken, gespecificeerd naar inhoud, levertijd, prijs en andere condities.
 4. Overeenkomst: de tussen Opdrachtnemer en de Opdrachtgever gesloten overeenkomst wordt gevormd door de onderhavige algemene voorwaarden gezamenlijk met de door Opdrachtgever en Opdrachtnemer ondertekende Offerte.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op offertes en overeenkomsten tussen Opdrachtnemer en de Opdrachtgever tot het verlenen van interim (project)managementdiensten, verrichten van onderzoek, het geven van advies en onderwijs, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.
 2. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij deze door Opdrachtnemer schriftelijk zijn aanvaard.
 3. Indien één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden op enig moment door de rechter geheel of gedeeltelijk worden vernietigd of nietig worden verklaard, dan laat dit de werking van de overige bepalingen onverlet. Opdrachtnemer en de Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
 4. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
 5. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 6. Indien Opdrachtnemer niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Opdrachtnemer in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen

Artikel 3. Aanbiedingen en offertes

 1. Alle offertes van Opdrachtnemer zijn vrijblijvend, tenzij ze een termijn voor aanvaarding bevatten.
 2. Zolang een aanbieding van Opdrachtnemer nog niet tot een opdracht heeft geleid, behoudt Opdrachtnemer zich het recht voor haar capaciteit elders in te zetten.
 3. Offertes van Opdrachtnemer zijn gebaseerd op de informatie die door Opdrachtgever is verstrekt. Opdrachtgever staat ervoor in dat hij/zij alle essentiële informatie voor opzet, uitvoering en afronding van de opdracht tijdig en naar waarheid heeft verstrekt aan Opdrachtnemer.
 4. Opdrachtnemer kan niet aan een offerte worden gehouden indien Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat (een onderdeel van) de offerte een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Opdrachtnemer niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
 6. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Artikel 4. Uitvoering, contractduur en wijziging van de overeenkomst

 1. Opdrachtnemer zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed opdrachtnemerschap uitvoeren.
 2. Opdrachtnemer heeft het recht werkzaamheden te laten verrichten door derden.
 3. De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Opdrachtnemer aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Opdrachtnemer worden verstrekt. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Opdrachtnemer is uit gegaan van door de opdrachtgever verstrekte gegevens.
 4. Opdrachtgever vrijwaart Opdrachtnemer en de door Opdrachtnemer ingeschakelde derden voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.
 5. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
 6. De overeenkomst tussen Opdrachtnemer en een opdrachtgever wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

Artikel 5. Prijzen

 1. Alle prijzen zijn in euro’s, exclusief B.T.W. en andere heffingen van overheidswege, alsmede eventueel in het kader van de Overeenkomst te maken kosten zoals reis- en andere (on)kosten, waaronder begrepen, maar niet beperkt tot, declaraties van ingeschakelde derden. Voormelde kosten komen voor rekening van Opdrachtgever.
 2. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium overeenkomen.
 3. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren of dagen. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke uur- of dagtarieven van Opdrachtnemer, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht.

Artikel 6. Betaling

 1. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.
 2. Indien opdrachtgever in gebreke blijft in tijdige betaling van de factuur, dan is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim. Opdrachtgever is dan de wettelijke rente verschuldigd, vanaf het moment dat opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 3. Indien de Opdrachtgever ook na schriftelijke aanmaning niet betaalt, is deze naast het alsdan verschuldigde bedrag, tevens gehouden tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten.
 4. In geval van liquidatie, faillissement, beslag, surseance van betaling of een WSNP-aanvraag van de opdrachtgever, zijn de vorderingen van Opdrachtnemer op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 7. Eigendomsvoorbehoud

 1. Alle door Opdrachtnemer geleverde zaken, daaronder eventueel mede begrepen rapporten, adviezen, ontwerpen, onderwijsmateriaal, schetsen/tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden, enz., blijven eigendom van Opdrachtnemer totdat de opdrachtgever alle navolgende verplichtingen uit alle met Opdrachtnemer gesloten overeenkomsten is nagekomen.
 2. Zaken die onder het eigendomsvoorbehoud vallen mogen niet worden doorverkocht en niet als betaalmiddel worden gebruikt. Tevens is Opdrachtgever niet bevoegd de onder het eigendomsvoorbehoud vallende zaken te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.

Artikel 8. Opzegging

 1. Beide partijen kunnen de overeenkomst te allen tijde schriftelijk opzeggen met een opzegtermijn van 1 maand.
 2. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Opdrachtnemer, zal Opdrachtnemer in overleg met opdrachtgever zorgdragen voor de overdracht van de werkzaamheden, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan opdrachtgever toerekenbaar zijn.
 3. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Opdrachtnemer extra kosten met zich meebrengt, worden deze aan opdrachtgever in rekening gebracht.

Artikel 9. Opschorting en ontbinding

 1. Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor om haar opdracht als beëindigd te beschouwen indien naar haar mening binnen een redelijke termijn en met redelijke inspanning tegen redelijke kosten geen vooruitzicht is op succesvolle resultaten. Indien een dergelijke situatie zich voordoet, dient de Opdrachtgever honorarium en daarmee verband houdende kosten tot aan het moment van beëindiging van de werkzaamheden te voldoen.
 2. Indien de Opdrachtgever in welk stadium dan ook besluit tot het niet doorzetten van de opdracht is opdrachtgever het honorarium verschuldigd tot het moment van beëindigen voor geleverde diensten en aangegane verplichtingen c.q. gemaakte kosten.

Artikel 10. Aansprakelijkheid

 1. Indien Opdrachtnemer of door Opdrachtnemer ingeschakelde derden aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 2. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Opdrachtnemer is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/ of onvolledige gegevens.
 3. Aansprakelijkheid voor directe schade is beperkt tot maximaal het bedrag der uitkering van zijn/haar verzekeraar in voorkomend geval, althans tot maximaal het declaratiebedrag voor het gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 4. In afwijking van hetgeen onder 2. van dit artikel is bepaald, wordt bij een opdracht met een langere looptijd dan 3 maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de laatste 3 maanden verschuldigde honorariumgedeelte.
 5. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
 • De redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
 • De eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Opdrachtnemer aan de overeenkomst te laten beantwoorden, tenzij deze niet aan Opdrachtnemer toegerekend kunnen worden;
 • Redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
 1. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 2. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid voor directe schade gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Opdrachtnemer of zijn ondergeschikten.
 3. Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor overschrijding van de tijdsduur van werkzaamheden. De hiertoe opgegeven termijnen zullen nimmer kunnen worden beschouwd als fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij niet tijdige beëindiging van de werkzaamheden dient de opdrachtgever derhalve Opdrachtnemer schriftelijk in gebreke te stellen.

Artikel 11. Overmacht

 1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Opdrachtnemer niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Opdrachtnemer worden daaronder begrepen.
 3. Opdrachtnemer heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Opdrachtnemer zijn verplichtingen had moeten nakomen.
 4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 5. Voor zoveel Opdrachtnemer ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Opdrachtnemer gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te declareren. Opdrachtgever is gehouden deze declaratie te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 12. Geheimhouding

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie, behoudens voor zover uit een wettelijke plicht anders volgt.

Artikel 13. Intellectuele eigendom en auteursrechten

 1. Onverminderd het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde behoudt Opdrachtnemer zich de rechten en bevoegdheden voor die Opdrachtnemer toekomen op grond van de Auteurswet.
 2. Alle door Opdrachtnemer verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, ontwerpen, onderwijsmateriaal, schetsen/tekeningen, films, software, (elektronische) bestanden, enz., zijn uitsluitend bestemt om te worden gebruikt door de opdrachtgever en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van Opdrachtnemer worden verveelvoudigd, openbaar gemaakt, of ter kennis van derden gebracht, tenzij uit de aard van de verstrekte stukken anders voortvloeit.
 3. Opdrachtnemer behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, tenzij schriftelijk anders overeengekomen tussen Opdrachtnemer en de Opdrachtgever en voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht.

Artikel 14. Toepasselijk recht

 1. Op de tussen Opdrachtnemer en de opdrachtgever gesloten overeenkomsten is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing. Uit de overeenkomsten voortvloeiende geschillen zullen eveneens naar Nederlands Recht worden beslecht.
 2. Geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde Rechter te Almere, zij het dat Opdrachtnemer de bevoegdheid heeft een zaak aanhangig te maken voor de bevoegde Rechter in de plaats waar de opdrachtgever woont en/of is gevestigd.
 3. Van toepassing is steeds de versie van deze voorwaarden zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.

Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de rechtsbetrekking met Opdrachtnemer.

De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.